SIA “K”

C30-772/7 2001.g.

LĒMUMS

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Šādā sastāvā tiesnese D.Bambere
Ar sekretāri 1.Sniķeri
2001.gada 28.novembrī
izskatīja civillietas materiālus SIA “K” prasībā pret A. B. par parāda
piedziņu un

konstatēja:

SIA “K”‘. reg.Nr.000000000 iesniedzis tiesā prasību pret A.B. par parāda 680.60 Ls piedziņu.

Tiesas sēde SIA “K” pārstāvis prasību uzturēja.

A.B. pārstāvis tiesas sēdē prasību neatzina, paskaidro, ka uzskata, ka lieta izbeidzama, jo prasību tiesā nav sniedzis īstais prasītājs.

Tiesa, pārbaudot lietas materiālus, noklausoties pušu paskaidrojumus tiesas sēdē, atzīst, ka lieta izbeidzam, jo ir konstatēts tiesvedības izbeigšanas pamats atbilstoši Civilprocesa likuma 223.p.2.d..kurš nosaka. ka tiesvedība lietā izbeidzamajā prasību cēlusi persona, kurai nav prasības tiesības. Kā redzams no lietas materiāliem, 2000.gada 24.jūlijā SIA “K” iesniedzis tiesā prasību pret A. B. par parāda 680,60 Ls piedzinu, norādot, ka 2000.gada 3.aprīlī B. A. kā SIA “K” direktors saņēmis 1500.-Ls. Lietai pievienots Aizņēmuma līgums no 2000.gada 3.aprīla, no kura redzams, ka M. aizdod SIA “K” direktora A.B. personā, aizdevumu 1500 Ls apmērā. Līdz ar to tiesa secina, ka aizdevumu SIA “K” aizdevusi fiziska persona M., bet ne prasības iesniedzējs SIA”K” un tam pie šādiem apstākļiem nav prasījuma tiesības.

Pamatojoties uz minēto un vadoties no Civilprocesa likuma 223.p.2.d.,tiesa

nolēma:

Izbeigt tiesvedību civillietā SIA “K” prasībā pret A. B. par parāda piedziņu.

Lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot blakus sūdzību

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.