M.

KOPIJA

Lieta Nr.C30142707

Arhīva Nr.C30-336/7 2007.gads

 SPRIEDUMS LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šādā sastāvā:

tiesnese D.Bambere

ar sekretāri M. Vītolu

2008.gada 28.februāri

izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3 civillietu SIA “T” prasībā pret D. M. par izlikšanu no dzīvojamām telpām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un D. M. pretprasībā pret SIA “T” par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu un

konstatēja:

prasītājs iesniedza tiesā prasību pret atbildētāju par izlikšanu no dzīvojamās telpas, kurā lūdz izlikt atbildētāju no dzīvojamās platības, norādot, ka prasītājam pieder namīpašums Rīgā, Cēsu ielā x.Atbildētāja aizņem dzīvokli Nr.xx Rīgā, Cēsu ielā x. 2004.gada 29.jūlijā ar atbildētāju tika noslēgts terminēts īres līgums uz laiku līdz 2007.gadam . 2006.gada 27.martā prasītājs brīdināja atbildētāju par terminētā līguma nepagarināšanu pēc 2004.gada 29.jūlijā noslēgtā īres līguma termiņa beigām, tas ir, pēc 2007.gada 1.janvāra, sakarā ar nepieciešamību veikt namīpašuma kapitālo remontu.2007.gada 10.janvārī prasītājs nosūtīja atbildētājam rakstisku brīdinājumu par dzīvokļa Nr.xx,Rīgā,Cēsu ielā x atbrīvošanu.

Atbildētāja dzīvokli nav atbrīvojusi , uzskata, ka viņa strīdus dzīvoklī dzīvo bez likumiska pamata.

Prasītājs pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2., 6. pantu, lūdz izlikt atbildētāju no strīdus dzīvojamās platības.

Atbildētāja iesniedza pretprasību par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, norādot, ka 2004.gada 29.jūlijā starp mājas pārvaldnieku un atbildētāju tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvojamās telpas īres līguma 3.1.punkts nosaka, ka līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz laiku līdz 2007.gadam.Līguma 3.1.1.punkts apredz nosacījumu .ka pēc līguma termiņa izbeigšanās īrniekam ir tiesības to atjaunot.

Saskaņā ar likuma par dzīvojamo telpu īri “6.pantu.īrniekam ir tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu tikai tad, ja termiņa pagarināšanas tiesības ierakstītas dzīvojamās telpas īres līgumā kā izīrētāja saistības, t.i.. kā viens no līguma nosacījumiem.

Norāda, ka izmantojot savas likumiskās un līgumiskās tiesības .kā arī pirms dzīvojamās telpas īres līguma termiņa beigām atbildētāja 2006.gada 13.novembri greizās pie prasītāja ar vēstuli par īres līguma pagarināšanu, kurā lūdza pagarināt īres līgumu. Uzskata, ka tiek turpināts iepriekšējais dzīvojamās telpas īres līgums .vienīgi tam tiek noteikts jauns termiņš. Uzskata, ka jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie īres līgumi. Dzīvojamās telpas īres līgums .kas tika noslēgts ar dzīvojamās mājas iepriekšējo īpašnieku .saglabā savu spēku ar visiem līguma nosacījumiem.

Prasītāja pārstāve tiesas sēdē prasību uzturēja uz prasības pieteikumā norādītajiem apstākļiem un lūdza tiesu to apmierināt, pretprasību neatzina. Uzskata to par nepamatotu un noraidāmu.

Atbildētājas pārstāvis tiesas sēdē prasību neatzina, paskaidro, ka īres līgums nav beidzies. Ka īres līguma termiņš ir 2007.gads.Pretprasību uzturēja atbilstoši pretprasībā norādītajiem argumentiem. Lūdz prasību par izlikšanu noraidīt, un uzlikt prasītājam par pienākumu noslēgt ar Doru Mireri dzīvojamās telpas īres līgumu.

Pārbaudījusi lietas materiālus, noklausījusies pušu paskaidrojumus tiesas sēdē, tiesa atzīst, ka prasība nav pamatota un ir noraidāma, bet pretprasība ir pamatota un apmierināma daļā.

SIA “T” uz īpašuma tiesību pamata pieder nekustamais īpašums Rīgā, Cēsu iela x.

Kā redzams no lietas materiāliem, 2004.gada 29.jūlijā ar D. M. tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par dzīvokļa Nr.xx ,Rīgā, Cēsu ielā x īri.

No augstākminētā īres līguma 3.1 .punkta redzams, ka tas slēgts uz laiku līdz 2007.gadam.ietverot saistību to atjaunot.

2006.gada 27.martā atbildētājai tika izsniegts rakstveida brīdinājums par to. ka līgums netiks pagarināts un dzīvoklis ir jāatbrīvo.

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta pirmo daļu dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai ari nenorādot termiņu.

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, ja dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja:

  1. īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā:
  2. dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai;
  3. dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic kapitālais remonts saskaņā ar šā likuma 28.3 panta pirmo dalu un 28.4 panta pirmo un otro daļu.

Prasība par atbildētāja izlikšanu no dzīvojamās telpas sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos ir pamatota ar to, ka īrniekam pēc 2007.gada 1 .janvāra beidzies īres līgums un ka dzīvoklim nepieciešams veikt namīpašuma kapitālo remontu.

Tiesa secina, ka prasītājs ar lietas materiāliem nav pierādījis apgalvojumu faktam, ka namīpašumam nepieciešams veikt kapitālo remontu.

Bez tam starp pusēm pastāv strīds par īres līguma noteiktā termiņa-” līdz 2007.gadam”traktējumu. Prasītājs uzskata, ka tas noslēgts līdz 2007.gada 1 .janvārim, savukārt atbildētājs uzskata, ka tas slēgts līdz 2007.gada 31.decembrim.

Tiesa secina, ka nav pamatots prasītāju apgalvojums, ka īres līgums ticis noslēgts ar termiņu līdz 2007.gada 1.janvārim.

Civillikuma 1584.pants nosaka, ka šaubu gadījumā par katru termiņu pieņemams, ka tas noteikts drīzāk par labu saistītajam, nekā tiesīgajam.

Savukārt Civilprocesa likuma 48.panta l.daļa nosaka, ka termiņš, kas skaitāms gados, izbeidzas termiņa pēdējā gada attiecīgā mēnesī un datumā.

Tā kā īres līguma termiņš nav noteikts konkrēti, tad tiesa uzskata, ka tas ir vērtējams par labu īrniekam un uzskatāms, ka īres līgums slēgts līdz 2007.gada 31 .decembrim.

Attiecībā par atbildētāja iesniegto pretprasību par īres līguma pagarināšanu, tiesa atzīst, ka tā ir apmierināma daļēji.

No lietas materiāliem redzams, ka starp pusēm noslēgtais 2004.gada 29.jūlija īres līgums paredzējis tiesības pēc līguma termiņa izbeigšanas īrniekam lūgt to atjaunot.

Tiesa atzīst, ka tā kā atbildētāja pretprasību par īres līguma termiņa pagarināšanu iesniegusi 2007.gada 6.novembri-īres līguma darbības laikā, tad atzīstams ,ka viņa ir izteikusi vēlēšanos pagarināt īres līgumu.

Līdz ar to tiesa secina, ka kā nav konstatēti likumā norādītie apstākļi, kas var būt pamats atteikt pagarināt īres līgumu, prasība par atbildētāja izlikšanu no dzīvojamās telpas sakarā ar īres līguma termiņa izbeigšanos ir noraidāma, pretprasība daļā par īres līguma pagarināšanu ir daļēji apmierināma. Atbildētājs lūdz pagarināt īres līgumu uz 10 gadiem. Tiesa uzskata, ka samērīgi būtu īres līguma termiņu pagarināt uz trim gadiem, ņemot vērā to. ka 2004.gada 1.janvāra īres līguma termiņš bija 3 gadi. Tiesa ņem vērā to, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 11.panta pirmo daļu līgums par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku ir līgums, kurš noslēgts vismaz uz trim gadiem un saskaņā ar kuru lietošanas tiesības iegūtas uz laiku, kas nav mazāks par vienu nedēļu noteiktā vai nosakāmā kalendārā gada posmā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 8., 93., 97., 189., 190.pantu, un LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2.,6.p.p., tiesa

nosprieda:

 SIA “T” prasību pret D. M. par izlikšanu no dzīvojamās telpas Rīgā, Cēsu ielā 5 dz.38 noraidīt.

  1. M. pretprasību apmierināt daļēji. Pagarināt 2004.gada 1.janvārī starp izīrētāju SIA “T” un īrnieci D. M. personas kods xxxxxx-xxxxx, noslēgto dzīvojamās telpas Rīgā, Cēsu ielā x dz.xx īres līgumu līdz 2011 .gada 1 .janvārim.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Pilna sprieduma sastādīšanas diena- 2008.gada 13.marts.

Tiesnese                                                  paraksts                                                          D.Bambere