Tiesu prakse

Tiesas nolēmumu piemēri

Šajā lapā Jūs varēsiet iepazīties ar mūsu biroja tiesas praksi. SIA „Juridiskai birojs „Gelios” juristi piedalījās vairākās lietās, un mēs esam nolēmuši uzrādīt Jums dažas veiksmīgi pabeigtas lietas. Šajā lapā Jūs atradīsiet lietu īso aprakstu, mūsu juristu padomus, kā arī varēsiet apskatīt pašus lēmumus.

1.

 

Rakstot prasības pieteikumu jāņem vērā lai puses būtu atbilstošas. Ja prasījumu ceļ persona, kurai nav tādas tiesības, vai prasība tiek celta pret neatbilstošu atbildētāju, lieta tiks izbeigta. Šajā lietā tiesā izmantoja tieši šo likuma normu. Nolēmuma teksts.

 2.  

Ja esat nekustamā īpašuma īpašnieks, Jums ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu kā vēlaties, un nevienam nav tiesību rādīt Jums šķēršļus vai ierobežot Jūsu tiesības, ja vien tāds ierobežojums nav atrunāts likumā. No sekojoša nolēmuma Jūs uzzināsiet, kā mums izdevās aizstāvēt garāžu īpašnieku tiesības. Nolēmuma teksts.

 3.  

Parakstot dzīvokļa īres līgumu vai iznomājot citu īpašumu, esiet piesardzīgi un uzmanīgi izlasiet līguma noteikumus, pārbaudot pat dokumenta sastādīšanas datumu. Iesniedzot pierādījumus tiesā, jāpārliecinās, ka tie ir ticami, pieļaujami un saistīti ar šo lietu. Tālāk Jūs varat uzzināt, kā tiesā noraidīta prasījumu par izlikšanu prasītāja neuzmanības dēļ. Nolēmuma teksts.

 4.  

Ceļot prasību tiesā svarīga nozīme ir ne tikai pierādījumiem, bet arī strīda priekšmetam. Prasītājam nepareizi noformulējot strīda priekšmetu, tiesa visticamāk nepieņems viņam vēlamo nolēmumu. Civiltiesiskais darījums ne vienmēr noslēdzams rakstveidā. Ja puses izpilda noteiktas darbības, kas liecina par to, ka starp viņiem faktiski pastāv līgumattiecības, tiesa ņems vēra tādas attiecības esamību, kaut arī rakstveida līgums netika parakstīts. Sīkāk par tādu situāciju Jūs varēsit uzzināt no sekojoša sprieduma. Nolēmuma teksts. Nolēmuma teksts.

5.  

Ja Jūsu dokumenti nozaudēti, Jums joprojām ir iespēja aizstāvēt savas tiesības. Pušu mutiskām vienošanām var būt tāds pats spēks, kā rakstveida līgumam. No sekojoša sprieduma Jūs uzzināsiet, kāpēc Jūs nevarat tikt izlikts no dzīvokļa, pat ja Jums nav rakstveida īres līguma. Nolēmuma teksts.

6.  

Likums jābūt ne tikai uzrakstīts uz papīra, viņam jābūt arī „spēkā” reālajā dzīvē. Bieži tiesas ņem vērā šo tiesisko principu skatot civiltiesiskos strīdus. No sekojoša lēmuma Jūs uzzināsiet, ka zemesgabalu īpašniekiem izdevās panākt lai tiktu nodibināts jaunais servitūts, kaut „papīrā” eksistēja arī cits ceļš. Nolēmuma teksts.

7.  

Ļoti svarīgi iesniegt tiesā pārliecinošus pierādījumus un sniegt izsmalcinošus paskaidrojumus par lietas būtību, it īpaši ja strīds saistīts ar nodarīto zaudējumu kompensāciju. Ja Jums neizdevās pārliecināt tiesu, ka Jums ir taisnību, jāņem vērā, ka tiesāšanas var ilgst gadiem. Arī šajā situācijā mūsu juristi gatavi sniegt Jums nepieciešamo atbalstu. Nolēmuma teksts.

8.  

Vispārzināms, ka likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ceļot prasību tiesā Jums nepieciešams pārzināt lietas materiālus, pārliecināties, ko tieši pierāda Jūsu pierādījumi, vai tie liecina tieši Jūsu interešu labā. Civilprocess ir sacīkstes process, strīdā uzvarēs tā puse, kas iesniegs tiesā vairāk pierādījumus un sniegs pārliecinošos paskaidrojumus. Nolēmuma teksts.

9.  

Civillikums paredz, ka līgums uzskatams par noslēgtu tikai tad, kad puses vienojušas par darījuma būtiskajām sastāvdaļām un uzņēmušas savstarpējas saistības. Ja Jūs nepiekrītat kādam līguma punktam un uzskatāt, ka tās ir pretrunā ar likuma prasībām vai par labiem tikumiem, Jums ir iespējā pārsūdzēt netaisnīgo punktu, kaut arī pretēja puse norāda, ka Jūs parakstījāt dokumentu. Nolēmuma teksts.

10.  

Ja dzīvokļa īpašnieks, ar kuru Jums ir noslēgts īres līgums, vēlas paaugstināt īres maksu, pārbaudiet vai viņš rīkojas saskaņā ar likuma prasībām. Īpašniekam ir pienākums brīdināt īrniekus par īres maksas palielināšanu ne mazāk ka sešus mēnešus iepriekš. Nolēmuma teksts.